måndag 16 maj 2011

Skoldatateket Kungälv

Skoldatateket i Kungälv startade år 2008 som ett projekt med stöd av SIS-medel. Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever
i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller elever med koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik.
Vi arbetar från förskola upp till Vuxenutbildningen.

När vi startade köpte vi in ett 20-tal digitala alternativa program och bärbara datorer. Datorerna används för utlåning till elever under en 3-veckorsperiod vid elevärende och till utbildning av pedagoger samt demonstration. Vi startade med att utbilda specialpedagoger i grundskolan och gymnasiet i vad man då kallade de kompenserande programmen ViTal (talsyntes med 6 språk), Stava Rex (rättstavning i svenska), SpellRight (rättstavning i engelska) och Gustavas Ordböcker samt Lexia (språklig medvetenhet och läsutveckling) och Minneslek (arbetsminnesträning). Varje termin erbjöd Skoldatateket flera handledningstillfällen av framförallt dessa program till all personal via vår lärplattform Fronter. Det handlar inte bara om att lära sig de olika programmen utan även att sätta elevens speciella behov i centrum. Om eleverna behöver ViTal för att tillgodogör sig texten via talsyntesen så kan det t.ex handla om att pedagogen lägger ut dokument och länkar i elevens Fronterklassrum så att eleverna hinner förbereda sig. Eleven kan också skanna in text från ett läromedel och sen via ett OCR-program omvandla bilden till text och sen spela in en mp3-fil. I Fronter har Skoldatateket ett Skoldatateksrum som all personal har tillgång till. Där finns det information om vad Skoldatateket kan erbjuda för digitala alternativa lärverktyg och hur man kan nå oss. Där finns information som kan vara till hjälp för att stödja personal och elev.

Skoldatateket har i år skaffat kommunlicenser av programmen ViTal, Stava Rex, SpellRight och Gustavas Ordböcker vilket innebär att alla elever i kommunen kan få tillgång till dessa program. I år har jag därför fokuserat på att utbilda all personal i grundskolan i dessa program för att de sedan ska kunna stötta de elever som har behov av dem i sina lärsituationer. När jag presenterade ViTal för språklärarna så kände de att de kunde använda verktyget och de olika rösterna i sin undervisning. Programmet kan då användas som ett komplement i undervisning och inte enbart som kompensation. Vi har även satsat på kommunlicens av programmet Lexia för att alla skolor i kommunen ska ha samma version. Lexia var det program som många pedagoger önskade utbildning i när vi startade Skoldatateket och till hösten kommer jag att erbjuda fortbildning i Lexia. Vi har även valt att pröva det webbaserade WebMath under 1 år. Det är ett matematikprogram som är tänkt som ett stöd och ett komplement för pedagoger, elever och föräldrar från årskurs 3 på grundskolan till matte A på gymnasiet.
Jag ser alla dessa program som alternativa verktyg i lärandet för alla elever som tycker att ett eller flera program kan hjälpa dem i sitt lärande. Det ska bli spännande att utvärdera användandet och om eleverna känner att de har haft hjälp av dessa program i sitt lärande och om de når en högre måluppfyllelse och blir stärkta i sin självkänsla.

Kontakt:
Janet Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar